Ninh, T. K. O., Nguyễn, T. T., Nguyễn, Q. Đông và Nguyễn, T. V. (2023) “Antimicrobial susceptibility patterns of Escherichia coli isolated from cancer patients in National Cancer Hospital”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (6), tr 54-63. doi: 10.54804/yhthvb.6.2022.186.