Hoàng, V. V. và Nguyễn, T. N. M. (2023) “Effectiveness of bio-cellulose in Lyell syndrome treatment”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (6), tr 64-68. doi: 10.54804/yhthvb.6.2022.187.