Đỗ, T. N. A. (2023) “Đánh giá kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác”, Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, (4), tr 80–94. doi: 10.54804/yhthvb.4.2023.253.