[1]
T. N. M. Nguyễn và Q. A. Lương, “Các chiến lược mới đối phó với nấm kháng thuốc ”, yhthvb, số p.h 1, tr 69-79, tháng 3 2022.