[1]
A. V. Lương, V. T. Phạm, P. T. Vũ, và T. T. N. Đặng, “Thực trạng kiến thức về vệ sinh tay của sinh viên đang học lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019 - 2020”, yhthvb, số p.h 3, tr 39–50, tháng 7 2020.