[1]
N. L. Nguyễn và T. H. Ngô, “Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng”, yhthvb, số p.h 2, tr 7-12, tháng 5 2022.