[1]
N. T. Nguyễn, Q. C. Lê, và T. B. Nguyễn, “Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm”, yhthvb, số p.h 2, tr 13-22, tháng 5 2022.