[1]
N. T. Nguyễn, Q. C. Lê, T. B. V. Bùi, và V. Điệp Đặng, “Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng”, yhthvb, số p.h 2, tr 36-44, tháng 5 2022.