[1]
V. H. Phạm và T. K. Nguyễn, “Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội”, yhthvb, số p.h 2, tr 62-67, tháng 5 2022.