[1]
T. D. Nguyễn và N. L. Nguyễn, “Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp”, yhthvb, số p.h 2, tr 68-72, tháng 5 2022.