[1]
V. H. Võ và V. Q. Nguyễn, “Cập nhật về thuyên tắc phổi”, yhthvb, số p.h 2, tr 80-86, tháng 5 2022.