[1]
H. T. Lê, “Ketamine: Bằng chứng và sử dụng hiện nay”, yhthvb, số p.h 2, tr 87-95, tháng 5 2022.