[1]
N. T. Nguyễn, T. V. A. Hồ, và B. T. Nguyễn, “The research on the treatment effects of nano Berberine gel on superficial burn thickness”, yhthvb, số p.h 6, tr 21-31, tháng 1 2023.