[1]
V. V. Hoàng và T. N. M. Nguyễn, “Effectiveness of bio-cellulose in Lyell syndrome treatment”, yhthvb, số p.h 6, tr 64–68, tháng 1 2023.