[1]
Q. H. Trần, T. T. H. Trương, và T. H. Nguyễn, “Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022)”, yhthvb, số p.h 1, tr 7–21, tháng 3 2023.