[1]
Đình H. Trần và V. V. Hoàng, “Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp”, yhthvb, số p.h 1, tr 22-29, tháng 4 2023.