[1]
Đ. H. Trần và V. V. Hoàng, “Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp”, yhthvb, số p.h 1, tr 22–29, tháng 3 2023.