[1]
T. D. Phan và V. T. Nguyễn, “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”, yhthvb, số p.h 1, tr 73–85, tháng 3 2023.