[1]
T. V. Nguyễn và Q. Đ. Nguyễn, “Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng”, yhthvb, số p.h 1, tr 86–103, tháng 3 2023.