[1]
H. S. Nguyễn, “Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện”, yhthvb, số p.h 4, tr 7-12, tháng 8 2023.