[1]
T. H. Ngô, N. L. Nguyễn, H. A. Nguyễn, Đình H. Trần, T. D. H. Trần, và T. M. H. Nguyễn, “Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng”, yhthvb, số p.h 4, tr 13-19, tháng 8 2023.