[1]
Q. K. Vũ, T. T. Hoàng, Q. V. Vũ, V. A. Trần, T. Q. Đỗ, và T. H. Hoàng, “Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay”, yhthvb, số p.h 4, tr 39–45, tháng 8 2023.