[1]
T. L. Nguyễn, M. Đức Ngô, Q. C. Lê, và T. H. Nguyễn, “Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022”, yhthvb, số p.h 4, tr 62-70, tháng 8 2023.