[1]
T. T. H. Nguyễn và T. M. H. Nguyễn, “Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia”, yhthvb, số p.h 4, tr 71-79, tháng 8 2023.