[1]
T. N. A. Đỗ, “Đánh giá kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác”, yhthvb, số p.h 4, tr 80–94, tháng 8 2023.