[1]
T. H. Nguyễn, Đ. T. Lương, và H. T. Nguyễn, “Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác”, yhthvb, số p.h 4, tr 95–104, tháng 8 2023.