[1]
H. S. Nguyễn và c.s., “Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T”, yhthvb, số p.h 5, tr 55–63, tháng 10 2023.