[1]
Q. A. Phan, T. V. Phạm, T. H. L. Nguyễn, và Đ. M. Phạm, “Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng”, yhthvb, số p.h 1, tr 47–55, tháng 2 2024.