[1]
N. T. Nguyễn, “Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan)”, yhthvb, số p.h 1, tr 80–94, tháng 2 2024.