[1]
H. A. Nguyễn, Đ. H. Trần, và T. H. Ngô, “Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói”, yhthvb, số p.h 2, tr 91–95, tháng 4 2024.