[1]
V. T. Đỗ và V. P. Nguyễn, “Kết quả nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu cho vạt da cơ dưới móng”, yhthvb, số p.h 1, tr 31–39, tháng 2 2024.