[1]
N. T. Ngô, Đ. H. Nguyễn, T. X. Nguyễn, X. N. Lê, và V. Q. H. Huỳnh, “Sử dụng vạt sau tai để Phẫu thuật che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành tai (Những trường hợp lâm sàng)”, yhthvb, số p.h 1, tr 95–102, tháng 2 2024.