[1]
M. D. Nguyễn, T. T. Võ, và T. Đ. Nguyễn, “Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ”, yhthvb, số p.h 2, tr 27–37, tháng 4 2024.