[1]
T. D. Phan, T. P. Nguyễn, và T. H. Chu, “Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam”, yhthvb, số p.h 2, tr 38–56, tháng 4 2024.