[1]
T. D. Phan và c.s., “Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng”, yhthvb, số p.h 2, tr 102–108, tháng 4 2024.