Nguyễn, T. N. M., và Q. A. Lương. “Các chiến lược mới đối Phó với nấm kháng thuốc ”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Ba 2022, tr 69-79, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/104.