Nguyễn, Thị Mai Hương, và c.s. “Đánh Giá thực trạng công tác an toàn truyền máu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 3, Tháng Bảy 2020, tr 22-28, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/110.