Nguyễn, N. T., Q. C. Lê, T. B. V. Bùi, và V. Điệp Đặng. “Nghiên cứu độc tính bán cấp Trên lâm sàng của Gel Nano Berberin ở chuột cống trắng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 36-44, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.126.