Phạm, V. H., và T. K. Nguyễn. “Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng Trên bàn Tay của Sinh Viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 62-67, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.130.