Nguyễn, T. D., và N. L. Nguyễn. “Đào tạo Và huấn luyện đội hỗ trợ Y Tế khẩn cấp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 68-72, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.131.