Võ, V. H., và V. Q. Nguyễn. “Cập nhật về Thuyên tắc phổi”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 80-86, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133.