Le, Q. T., N. L. Nguyễn, H. A. Nguyễn, Đình H. Trần, và V. Q. Nguyễn. “Initial Evaluation of the Effectiveness of Prone Position Ventilation for Treating Acute Respiratory Distress Syndrome in Patients With Severe Burns”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6, Tháng Giêng 2023, tr 5-14, doi:10.54804/yhthvb.6.2022.181.