Nguyễn, N. L., Đình H. Trần, và T. H. Ngô. “Characteristics of Electrolyte Disturbances at Admission and Related Factors in Severe Burn Patient”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6, Tháng Giêng 2023, tr 15-20, doi:10.54804/yhthvb.6.2022.182.