Nguyễn, N. T., T. V. A. Hồ, và B. T. Nguyễn. “The Research on the Treatment Effects of Nano Berberine Gel on Superficial Burn Thickness”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6, Tháng Giêng 2023, tr 21-31, doi:10.54804/yhthvb.6.2022.183.