Nguyễn, N. T., Q. C. Lê, và T. L. Nguyễn. “Histopathological Changes of Experimental Burns in Rabbits Treated With Berberine Nano Gel”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6, Tháng Giêng 2023, tr 32-42, doi:10.54804/yhthvb.6.2022.184.