Ninh, T. K. O., T. T. Nguyễn, Q. Đông Nguyễn, và T. V. Nguyễn. “Antimicrobial Susceptibility Patterns of Escherichia Coli Isolated from Cancer Patients in National Cancer Hospital”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6, Tháng Giêng 2023, tr 54-63, doi:10.54804/yhthvb.6.2022.186.