Hoàng, V. V., và T. N. M. Nguyễn. “Effectiveness of Bio-Cellulose in Lyell Syndrome Treatment”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 6, Tháng Giêng 2023, tr 64-68, doi:10.54804/yhthvb.6.2022.187.