Trần, Q. H., T. T. H. Trương, và T. H. Nguyễn. “Căn Nguyên Và mức độ kháng kháng Sinh của các chủng Vi Sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc Gia Lê hữu trác (01/2021 - 03/2022)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Tư 2023, tr 7-21, doi:10.54804/yhthvb.1.2023.212.