Nguyễn, Hồng Sơn, và c.s. “Thực trạng Trang thiết bị cấp cứu Trên Xe cứu thương Trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 7-12, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.244.