Nguyễn, H. S., Q. V. Trần, Đức T. Bùi, H. B. Nguyễn, Đức M. Tống, Q. T. Nguyễn, T. N. D. Nguyễn, T. D. Đào, và Đình Ân Vũ. “Thực trạng Trang thiết bị cấp cứu Trên Xe cứu thương Trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 7-12, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.244.