Tống, T. H., T. Q. Đỗ, và Q. V. Vũ. “Kết Quả bước đầu sử dụng vạt tự Do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ Tay Sau bỏng điện Cao thể”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 20-27, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.246.