Vũ, Q. K., T. T. Hoàng, Q. V. Vũ, V. A. Trần, T. Q. Đỗ, và T. H. Hoàng. “Đánh Giá kết Quả điều trị tổn khuyết cổ Tay - bàn Tay bằng vạt nhánh Xuyên động mạch Quay”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 39-45, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.248.